ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Στο 1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας λειτουργούν οργανωμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.)

 • στελεχωμένα από το κατάλληλο  εκπαιδευτικό προσωπικό Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης,
 • ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο,  ώστε να υπηρετούν  τις  εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε αυτά,
 • μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που φροντίζει παράλληλα για την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

Το εξειδικευμένο προσωπικό ΕΑΕ αποτελούμενο  από Φιλολόγους, Μαθηματικούς και εκπαιδευτικούς των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών φροντίζει για τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών που φοιτούν στα Τ.Ε., ώστε να καταστεί δυνατή στην συνέχεια η ένταξή τους  στα τμήματα Γενικής Τάξης.

Η εκπαίδευσή τους, μεταξύ των άλλων, εστιάζει στην κάλυψη μαθησιακών κι εκπαιδευτικών κενών κι αναγκών  τόσο στον τομέα των βασικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικές έννοιες) όσο και σε αυτόν των ενοτήτων της διδακτέας ύλης των γνωστικών, διδακτικών αντικειμένων του Γυμνασίου.

Σκοπός του Τ.Ε. είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα:

 1. Δημιουργείται το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης.
 2. Παρέχεται η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη.
 3. Υιοθετούνται διαφοροποιημένες δραστηριότητες και διδακτικές πρακτικές.
 4. Παρέχονται τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά. 
 5. Διευκολύνεται η εκπαίδευση και  επικοινωνία του μαθητή.

Η παράλληλη παρακολούθηση Τμημάτων Ένταξης και Γενικής Τάξης ενισχύει τον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών, βοηθά στην δημιουργία Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) και βελτιώνει ή αποκαθιστά τις ειδικές δυσκολίες.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΖΩΗΣ

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα που χρήζουν παιδαγωγικής αντιμετώπισης, όπως ενδεικτικά  αναφέρονται τα κάτωθι:

 1. Διαχείριση κρίσεων
 2. Πρόληψη ακραίων συμπεριφορών
 3. Διαχείριση  μαθησιακών δυσκολιών
 4. Συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα
 5. Πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών – Κοινωνική ένταξη
 6. Ενίσχυση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες
 7. Διευκόλυνση της μετάβασης από και σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης
 8. Διαχείριση της σχολικής κινητικότητας
 9. Άσκηση συμβουλευτικής και λειτουργία ομάδων γονέων
 10. Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, σεβασμού και σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της σχολικής  κοινότητας με στόχο την  ενεργή, αποτελεσματική συμμετοχή των μαθητών στην σχολική ζωή.
 11. Καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας
 12. Συνεργασία με τις υποστηρικτικές δομές και με ειδικούς επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος

Το έργο του έχει προληπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση κοινωνικών και παιδαγωγικών προβλημάτων που ανακύπτουν στη σχολική τάξη, στη ζωή της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας και επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών. Δεν υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, αλλά ασκεί τα καθήκοντά του συμπληρωματικά κι ενισχυτικά προς αυτούς.

Στο σχολείο μας το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής έχουν αναλάβει επάξια οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Χαλκιά Αντωνία Μαθηματικός και Σολδάτου Αλεξάνδρα Φιλόλογος. Επισυνάπτεται η σχετική πράξη ορισμού τους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1ου Γυμνασίου Τριανδρίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τα χαρακτηριστικά της σχολικής και τοπικής κοινότητας.

Με  γενικά αποδεκτές, κατανοητές και εφαρμόσιμες διατάξεις, ενθαρρύνει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, προάγει τη συλλογική λειτουργία, παράλληλα με την ατομική αναγνώριση και την έννοια της ατομικής ευθύνης, διαμορφώνοντας ένα «υγιές» σχολικό και μαθησιακό περιβάλλον, προσδίδοντας δημοκρατικό περιεχόμενο στη σχολική ζωή.

Με τον όρο «Κανονισμός λειτουργίας σχολείου» νοείται το σύνολο των όρων και των κανόνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, δημιουργώντας ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης, ανάμεσα σε μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Ο Κανονισμός είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του. Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού.

Το εγχειρίδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 1ου Γυμνασίου Τριανδρίας περιλαμβάνει τς κάτωθι έξι ενότητες:

1η: Περιγράφονται οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Κανονισμού.

2η: Αφορά θέματα Λειτουργίας του Σχολείου όπως το διδακτικό ωράριο, την προσέλευση, παραμονή κι αναχώρηση από το Σχολείο,  το ωρολόγιο πρόγραμμα, τις απουσίες των μαθητών/τριών και τις διαδικασίες ενημέρωσης των μαθητών, γονέων και κηδεμόνων.

3η: Στην ενότητα της Σχολικής και Κοινωνικής ζωής περιλαμβάνονται θέματα που σχετίζονται με την φοίτηση, τα διαλείμματα, τους σχολικούς χώρους, τους κανόνες σχολικής υγιεινής, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της σχολικής κοινότητας (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, εκπαιδευτικοί, Σύμβουλοι σχολικής ζωής, μαθητές), την συμπεριφορά και τον παιδαγωγικό έλεγχο, τα προσωπικά δεδομένα, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τις ποικίλες σχολικές δραστηριότητες.

4η: Παρουσιάζεται η σημασία της επικοινωνίας, συνεργασίας και σύμπραξης του Σχολείου με τους Γονείς και Κηδεμόνες αναφέροντας τους τρόπους επικοινωνίας με τους κηδεμόνες, τον σύλλογο Γονέων και την λειτουργία του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου.

5η: Αναφέρονται τρόποι αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και το ειδικό σχέδιο αποχώρησης σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών.

6η: Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του Σχολικού Κανονισμού.

Παράρτημα:Παρουσιάζονται το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου και το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου σε περίπτωση ανάγκης.

Ευχόμαστε στα παιδιά μας  Καλή Σχολική Χρονιά με Υγεία και Πρόοδο!

Η Διευθύντρια

Σταυρή Γαρυφαλλιά

Φυσικός MEd

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024» προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε μαθητές/τριες του Γυμνασίου.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες να συμπληρώσουν την αναρτημένη αίτηση-δήλωση μαθημάτων και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στο email του σχολείου 1gymtria@sch.gr το αργότερο έως την Τετάρτη 15/11/2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες η συχνή επικοινωνία γονέων και καθηγητών κρίνεται απαραίτητη και ιδιαίτερα σημαντική τόσο στην επίτευξη των βέλτιστων διδακτικών αποτελεσμάτων κατά την προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων μέσα στην τάξη όσο και στην ολοκλήρωση της γενικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολικό περιβάλλον. Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση του προγράμματος υποδοχής γονέων και συνάντησής τους με τους διδάσκοντες καθηγητές οφείλεται στην μη οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος λόγω μεταβολών στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

Σας το γνωστοποιούμε κατωτέρω στο αναρτηθέν αρχείο με συγκεκριμένες μέρες και ώρες κατά τις οποίες μπορείτε να συναντήσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και να πληροφορηθείτε για την πορεία μάθησης κι επίδοσης του παιδιού σας.

Σε περίπτωση αλλαγών που πιθανόν συμβούν, θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Η Διευθύντρια

Σταυρή Γαρυφαλλιά

Φυσικός MEd