Αρχική σελίδα

1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Νομοθεσία

ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985

Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Πληροφορική-Τεχνολογία-ΣΕΠ

Διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορική, Τεχνολογία και ΣΕΠ στο Γυμνάσιο

Καθήκοντα-Αρμοδιότητες

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες, Συλλόγου Καθηγητών, Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Διδακτικού Προσωπικού των Σχολείων Μ.Ε.(Απόφαση Αριθ. Πρωτ. 6492/11-1-83)

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες, Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Διδακτικού Προσωπικού και Συλλόγου Διδασκόντων Σχολικών Μονάδων.( Απόφαση Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 /8-10-2002)

Μαθητικές Κοινότητες

Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων

Φοίτηση μαθητών

 Φοίτηση

 Έλεγχος και καταχώρηση απουσιών

 Περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας

 Χαρακτηρισμός της φοίτησης - Συνέπειες

 Απαλλαγές μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μάθημα

 Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών.

Κυρώσεις - Διακρίσεις μαθητών

 Διαγωγή – Κυρώσεις.

 Τιμητικές Διακρίσεις.

Αποτελέσματα

 Εξαγωγή αποτελεσμάτων.