1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ

α)Όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό >=10

β)Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα <ΜΗ ΒΑΣΙΚΑ> βαθμό<10 και Μ.Ο. όλων των μαθημάτων>=10

γ)Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα <ΒΑΣΙΚΑ> βαθμό<10 και Μ.Ο. όλων των <ΒΑΣΙΚΩΝ> μαθημάτων>=12.5

δ)Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα <ΒΑΣΙΚΑ> και <ΜΗ ΒΑΣΙΚΑ> βαθμό<10 και Μ.Ο. όλων των μαθημάτων>=10 και Μ.Ο. όλων των <ΒΑΣΙΚΩΝ> μαθημάτων>=12.5

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ

Όταν έχει σε 1 έως και 4 μαθήματα βαθμό<10 και δεν πληρούνται οι προηγούμενοι όροι

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Όταν δεν πληρούνται όλοι οι προηγούμενοι όροι. Δηλαδή όταν έχει σε περισσότερα από 4 μαθήματα βαθμό<10

 

Π.Δ. 465/1971 (ΦΕΚ 129 Α’)

Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων

 

Άρθρο 7 (Όπως τροποποιήθηκε με το Αρ.1 του Π.Δ.182/84)

Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου μαθητών

 

Η εξαγωγή του τελικού ετήσιου αποτελέσματος των μαθητών του Γυμνασίου ενεργείται όπως ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσις.

α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α' και Β' ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

β) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Β' ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων, τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).

γ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α' ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της Α' ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13).

δ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α' και Β' και ισχύουν ταυτόχρονα οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

 

2. Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου

 

3. (όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 188/85 Αρ. 3 § 2)

Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμμία από τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήση και πάλιν στην ίδια τάξη με την επιφύλαξη των διατάξεων της §2 του άρθρου 2 του Π.Δ.580/82

 

(Σημ. Αναφέρεται σε παραπεμπτική εξέταση)

 

4. Παραπομπή, με οποιαδήποτε μορφή, των αποτελεσμάτων ετήσιας

προόδου των μαθητών σε δευτεροβάθμια κρίση, δεν επιτρέπεται.

 

5. Η παραπεμπτική ή απολυτήρια εξέταση μαθητών σε μαθήματα της Β'

ομάδας γίνεται προφορικά από επιτροπή δύο καθηγητών από τους οποίους

ο ένας είναι αυτός που δίδαξε το μάθημα ή της ειδικότητας του εξεταζομένου μαθήματος, σε περίπτωση υπηρεσιακής μετακίνησης του πρώτου και ο άλλος της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, υπό την προεδρία του Διευθυντή του Σχολείου ο οποίος και συγκροτεί την επιτροπή.

 

6. Κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος παραπεμπτικής εξέτασης, νέα παραπομπή δεν επιτρέπεται με παράλληλη τήρηση των διατάξεων της §3 του Αρ.12 του παρόντος Π.Δ.

 

Γ2/1293/2.5.84 Δ/γή ΥΠΕΠΘ

§2.....

Σχετικά επισημαίνουμε το εδάφιο γ του Αρ.1 " όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα της Α' ομάδας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και της Α' ομάδας, τουλάχιστον δεκατρία (13)". Όπως διατυπώνεται η πρόταση προκύπτει ότι δεν απαιτείται, όπως μέχρι σήμερα, το πλήρες δεκατρία. Επομένως όταν το άθροισμα όλων των μαθημάτων της Α' ομάδας διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων δίδει μέσο όρο 12,5 ή και μεγαλύτερο, τότε ο μαθητής προάγεται.

 

Π.Δ.191/92

Άρθρο 5 (Ισχύει στο Γυμνάσιο και το Λύκειο)

Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 32 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 33 του ιδίου Νόμου έχουν πιστοποιηθεί, εφ' όσον δεν είναι προφανείς, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φοιτούν:

α) ως εντεταγμένοι σε κανονικά Γυμνάσια,

β) σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά Γυμνάσια και

γ) σε αυτοτελή ειδικά Γυμνάσια,

προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 182/84 (ΦΕΚ 60/τ.Α΄) με μείωση του προβλεπόμενου από το εδάφιο γ' της §1 του άρθρου αυτού μέσου όρου «τουλάχιστον δώδεκα (12)».