ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

 (Μπορεί να συμπληρωθεί και σε ηλεκτρονική μορφή και κατόπιν να εκτυπωθεί)

 Yπόψη Κ.Ταμουτσέλη ή Π. Παπαδοπούλου

 

 

 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π. Ε.

l. Σχολική μονάδα: 1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας .......................................................................................

2. Ταχ/κή Δ/νση: Γυμναστηρίου 2 ΤΚ 55337 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ..................................................................

τηλ: 2310924800................. φαξ: 2310924800............... E-mail: 1gymtria@sch.gr.................................

3. Ονοματεπώνυμο και κλάδος ΠΕ Δ/ντή: Γκάζου Νίκη ΠΕ11..............................................................

................................................................................................................................................................

Επιμόρφωση Δ/ντή στην Π.Ε.:................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών του σχολείου: 30.........................................................................

5. Συνολικός αριθμός μαθητών σχολείου: 187......................................................................................

6. ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ζωοδόχος πηγή.................................................................................

................................................................................................................................................................

7. Παιδαγωγική ομάδα προγράμματος (Ονοματεπώνυμο & Ειδικότητα, ΠΕ-κλάδος, τηλ. Οικίας,

 κινητό τηλέφωνο):

α Γκαζάς Δημήτριος, ΠΕ19-Πληροφορικη, 2310 918824, 6974869318................................................

β. Παπαδοπούλου Ζαφειρούλα, ΠΕ07-Γερμανική Φιλολογία, 2310 234677, 6972853773...................       

γ. ............................................................................................................................................................

8. Συντονιστής Προγράμματος: Γκαζάς Δημήτριος, ΠΕ19-Πληροφορικη, 2310918824, 6974869318.

9. Προηγούμενη συμμετοχή μελών παιδαγωγικής ομάδας σε πρόγραμμα ΠΕ (αριθμός προγραμμάτων) για κάθε μέλος χωριστά:                                                                                                                                       

α. Γκαζάς Δημήτριος, (5) πέντε..............................................................................................................

β. Παπαδοπούλου Ζαφειρούλα, (2) δύο.................................................................................................

γ. ............................................................................................................................................................       

10. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής ομάδας στην Π.Ε για κάθε μέλος χωριστά

Περιγράψτε το φορέα επιμόρφωσης και το θέμα του σεμιναρίου:

α. Γκαζάς Δημήτριος

1)30/8 έως 7/9/84 (9ήμερο) από Κ.Ε.Μ.Ε. και Σ.Ε.Λ.Μ.Ε «Θεωρητικές και πρακτικές εργασίες σχετικές με την Π.Ε.»

2)29 έως 31/3/85 (3ήμερο) από Κ.Ε.Μ.Ε. και Σ.Ε.Λ.Μ.Ε «Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

3)27 έως 29/2/04 (3ήμερο) από Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης «Περιβάλλον – Πολιτισμός και Τοπική Ανάπτυξη»

4)2-3/12/2005 (2ήμερο) από ΚΠΕ Έδεσσας «Διδακτικές & Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ΠΕ μέσα από τις δραστηριότητες του ΚΠΕ Έδεσσας»

5)7-9/12/2005 (3ήμερο) από ΚΠΕ Καστοριάς «Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.»

6)30/6 έως 3/7/2006 (4ήμερο) από ΚΠΕ Σουφλίου «Θερινό Σχολείο 2006»

β. Παπαδοπούλου Ζαφειρούλα

25-29/11/1999 (5ήμερο) από Πανεπιστήμιο Αιγαίου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

γ. ............................................................................................................................................................


11. Συμμετοχή εκπαιδευτικών με συμπλήρωση ωραρίου, αρ. εκπ/κών (αρ.εκπ/κών)

Ονομ/πωνυμο : α Παπαδοπούλου Ζαφειρούλα................................................... αρ. ωρών 2 ..............

                          β. ..............................................................................................  αρ. ωρών .................

 γ. ........................................................................................................................  αρ. ωρών .................

10. Συμμετοχή εκπαιδευτικών με υπερωριακή απασχόληση (αρ. εκπ/κών):

Ονομ/πωνυμο: α.Γκαζάς Δημήτριος................................................................... αρ. ωρών 2 ..............

                          β. ..............................................................................................  αρ. ωρών .................

 γ. ........................................................................................................................  αρ. ωρών .................

11. Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 31............ Τάξεις/Τμήματα: Β/3, Γ/3..........

Αγόρια: 15 (δεκαπέντε)....... Κορίτσια: 16 (δεκαέξι)        

(Να επισυναφθεί κατάσταση με ονοματεπώνυμα συμμετεχόντων μαθητών)

12. Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα (μαθήματα, ενότητες μαθημάτων):

Γεωγραφία, Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Πληροφορική..........................................................................

................................................................................................................................................................

13. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης:

 Συγκρότηση της ομάδας

 Αυτό-οργάνωση των μαθητών σε υποομάδες

 Ανάλυση του θέματος σε επιμέρους θεματικούς άξονες.

 Επιμερισμός των θεματικών αξόνων στις μαθητικές ομάδες.

 Υλοποίηση των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί.

 Ανταλλαγή πληροφοριών, εντοπισμός προβλημάτων, αναπροσαρμογή του προγράμματος

 Προετοιμασία παρουσίασης – Παρουσίαση – Αξιολόγηση

17. Κριτήρια επιλογής του θέματος και μέθοδος επιλογής:

-Επικαιρότητα του θέματος στο πλαίσιο του Θεματικού Έτους 2007 με τίτλο Καταναλωτισμός & Περιβάλλον και βάση των προτεινόμενων Θεματικών Αξόνων Υδάτινο περιβάλλον - Ρύπανση υδάτων και εδαφών

-Γειτονία «Η πηγή που υπάρχει στο ρέμα Κωνσταντινίδη, που περνάει δίπλα από το σχολείο μας»

-Η διεπιστημονική διάσταση του (Βιολογία, Γεωλογία, Χημεία, Οικονομία, Ιστορία)

-Στην πρώτη συγκέντρωση των μαθητών αναγνώστηκε το έγγραφο «Το Πλαίσιο Αναφοράς της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και οι Σχολικές Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Αγωγής & Αγωγής Υγείας – Θεματικό Έτος», δημοσιεύματα σχετικά με το πρόβλημα της μόλυνσης των υπόγειων υδάτων καθώς και τα προγράμματα των ΚΠΕ Σουφλίου και Μουζακίου με θέμα «Το νερό πηγή ζωής». Οι μαθητές αποδέχθηκαν την πρότασή μας για θέμα σχετικό με τις πηγές.

18. Στόχοι του προγράμματος:

Ανάπτυξη ομαδικότητας, συνεργασίας, πρωτοβουλίας και ερευνητικής διάθεσης.

Να γνωρίσουν οι μαθητές το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου με αυτό. «Έτσι θα ευαισθητοποιηθούν και θα νιώσουν πως ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να κακοποιεί τη φύση, γιατί με αυτόν τον τρόπο προκαλεί την καταστροφή του, αφού και ο ίδιος αποτελεί ένα μέρος της.»

Να κατανοήσουν οι μαθητές μας τη λειτουργία ενός οικοσυστήματος με μεγάλο αριθμό βιοτόπων και με ανθρώπινες δραστηριότητες και να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση όλων των παραγόντων που το συνθέτουν.

Να ευαισθητοποιηθούν και να γνωρίσουν θέματα περιβάλλοντος, συνδέοντας τις γνώσεις του σχολείου με αυτά.

Να τους ενθαρρύνουμε να αλλάξουν στάση και αξίες για τη ζωή και τη φύση.

Να αποκτήσουν επίγνωση για την κατάσταση του οικοσυστήματος και τη θέση του ανθρώπου μέσα σ’ αυτό.

Να αντιληφθούν το γεγονός ότι τα οικολογικά προβλήματα δεν έχουν σύνορα και ότι χρειάζεται διεθνής προσπάθεια για τη λύση τους


19. Προτεινόμενη μεθοδολογία του προγράμματος:

-Μέθοδος project

-Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

-Μελέτη χαρακτηριστικής περίπτωσης

-Μελέτη πεδίου. Δραστηριότητες κατά τις επισκέψεις όπως παρατηρήσεις, μετρήσεις, συγκρίσεις, συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις. Εντοπισμός προβλημάτων.

-Επικοινωνιακές μέθοδοι (δραστηριότητες δημόσιας πληροφόρησης) Διάχυση των συμπερασμάτων στο κοινό με την παρουσίαση τους σε ημερίδα καθώς και με τη διανομή εντύπων.

20. Φορείς με τους οποίους προτίθεστε να συνεργαστείτε:

Δήμο Τριανδρίας

Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων

ΕΚΦΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

21. Υλικά μέσα που θα χρειαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος:

α)Δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο, β)Φωτογραφικές μηχανές, γ)Βιντεοκάμερα, δ)Κιάλια

ε)Πακέτο Ανάλυσης Νερού στ)CD-R

22. Εκτιμούμενο κόστος προγράμματος. και αιτούμενη χρηματοδότηση                                         

 α δαπάνες αγοράς υλικών, εξοπλισμού                                                         : 1000 Ευρώ

 β. μετακινήσεις.                                                                                              : 2500 Ευρώ  

 γ. άλλες δαπάνες (εκδόσεις, έντυπα, CDROM, εκδηλώσεις,κ.λ.π.)             : 1000 Ευρώ

23. Προτεινόμενη αξιολόγηση του προγράμματος:

Περιοδική ανατροφοδοτική αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και αναπροσαρμογή.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους μαθητές

24. Συνεργασία με άλλα σχολεία ή με άλλα προγράμματα: ..................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

26. Εκδρομή ή επισκέψεις, που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος:

1) Επίσκεψη: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Παρακολούθηση Κινημ. Ταινίας)

2) Επίσκεψη: Μουσείο, Βιβλιοθήκη (Συλλογή πληροφοριών)

3) Επίσκεψη: Ρέμα Κωνσταντινίδη (Εντοπισμός-Μελέτη πηγών, Μελέτη πεδίου)

4) Εκδρομή: Κερκίνη

5) Εκδρομή: Καστοριά-Πρέσπες

27.Συμμετοχή του σχολείου σε διεθνές πρόγραμμα - δίκτυο ΠΕ: ........................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

28. Συμμετοχή του σχολείου σε Τοπικό ή Περιφερειακό ή Εθνικό Θεματικό Δίκτυο:

«Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.» ΚΠΕ Καστοριάς

30. Πρόθεση επίσκεψης σε ΚΠΕ (η επίσκεψη πρέπει να προγραμματιστεί σε συνεργασία με τις υπεύθυνες Π.Ε.):

α) ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, «Το νερό πηγή ζωής» (πολυήμερο)

β) Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ, «Το νερό πηγή ζωής» (πολυήμερο)

Ημερομηνία :8-11Μαρτίου ή 15-18 Μαρτίου...

 

Αριθμός και ημερομηνία Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων: 23/15-11-2006

 

 

Ο Συντονιστής της Παιδαγωγικής ομάδας                                   Ο Διευθυντής του Σχολείου