Αρχική σελίδα

1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Διαγωνισμός

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η μη διακριτική μεταχείριση"

Η συμμετοχή μας

Θωμοπούλου Στέλλα

Παπαναστασίου Γεωργία

Λοκοβίτου Ιωάννα

Λουρμπάκη Μαρία

Ριζάκη Άννα

 

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 20 : Ισότητα έναντι του νόµου

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόµου.

 

Άρθρο 21 : Απαγόρευση διακρίσεων

1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.

2. Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας […]

 

Άρθρο 23 : Ισότητα ανδρών και γυναικών

Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, µεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές.

Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του υποεκπροσωπούµενου φύλου.